Indarapatra at Sulayman: Dulang Pang-radyo

Mga Tauhan:

Komander ng mga kawal
Haring Indarapatra
Sulayman
Matandang babae
Babae
Headman
Mga tao
Narrator

Opening Song: “Indarapatra, ra, ra, at Sulayman, man, man!”

Mga tao: “Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Mabuhay si Haring Indarapatra! Mabuhay!”

Indarapatra: Maraming salamat, maraming salamat. (tatahimik ang lahat ng tao) Alam niyo, mga kapatid, hindi naging madali ang aking paglakbay sa nagdaang mga araw. Muntik nang mawala ng tuluyan ang aking kapatid at gumuho ang bayan sa kamay ng mga mababangis na halimaw…(joyous music) Pero sa huli, nagwagi rin ang kapayapaan! Napatay ang mga halimaw, nabuhay ang aking kapatid, at kasalukuyang naghahari at maghahari magpakailanman ang sangkatauhan!

SFX Sounds (Sisigaw ang mga tao, malakas na palakpakan)

Babae: Tahimik, tahimik. Ikwento mo naman sa amin, irog ko, ang napagdaanan mo noong nakaraang mga araw.

Indarapatra: Ganito kasi yun. Makinig kayo, makinig kayo. Noong…

Narrator:  (SFX sounds: sea; water; rainmaker/whooshing of water) Unang panahon na malalim na natabunan ng tubig ang bayan ng Mindanao, (SFX sounds: indistinct chatter of people) ang mga tao’y nakatira sa mga bundok na punung-puno ng mga bahay at baryo. Sa mahabang panahon ay nabuhay ang sangkatauhan ng mapayapa. (SFX sounds: ground trembling (soil + rocks shaking) & roaring + screeching) Ngunit, isang araw ay nagsidatingan ang apat na mga mababangis na halimaw at sinakmal ang mga tao.

Komander: (SFX sounds: sad and sorrowful music) Mahal na Hari. Lubos ko pong ikinalulungkot ang hatid kong balita…napinsala  na po ang ibang mga bahagi ng kahariang Mantapuli at patuloy pa rin po itong lumalaganap sa buong bayan. Marami ang nasawi at namatay sa kamay ng mga mababangis na halimaw…

Indarapatra: M… Mga…Halimaw?… Paano ito nangyari?

Komander:  Iyong kadakilaan, wala rin pong nakakaalam kung paano sila nagsidatingan sa ating mga lupain, ngunit ito lang po ang aking mga nalalaman tungkol sa mga halimaw na ito… (SFX sounds: big splashes of water; waves, big rocks falling to suggest enormous limbs) Ang una ay nagtataglay ng napakaraming galamay! Ito’y napakabangis na hayop kung kaya’t isang napakalaking pagsubok ang mapatumba ito. (SFX sounds: roaring sound; frightened people running from monster) Ang ikalawa naman ay  isang kasuklam-suklam na nilalang, at sa bundok ng Matutun naninirahan. Mag-isa niyang nilipol ang lahat ng mga taong naninirahan dito. (SFX sounds: big wings flapping together) Ikatlo ay iisang napakadambuhalang ibon na mayroong mga pakpak na sadyang napakalaki, kaya’t nagdidilim ang paligid sa paglipad nito. Ang itlog ng ibong ito ay ‘sing laki ng bahay, Mahal na Hari! Huli siyang natagpuan sa bundok ng Bita. Sinasabi na ang mga nakatira doon ay nagsipagtago sa mga yungib ng kabundukan. At…ang (SFX sounds: big wings flapping together; roaring) ikaapat sa mga kagimbal-gimbal na mga nilalang na ito ay isa ring napakalaking ibon na may pitong ulo atmay kakayahang makakita sa lahat ng direksyon. Sinubukang labanan ng aking hukbo ang ibon sa lubos ng aming makakaya, ngunit kami’y nabigo…

Indarapatra: Hmmm, tila malaki itong pagsubok para sa ating kaharian. Maraming salamat. (kumander) Sa iyong paglabas maari mo bang tawagin ang aking kapatid?

Komander: Masusunod po.

SFX sounds (clanging of swords; marching men-footsteps)

Komander: Sulayman! Ang hari ay nakikiusap para sa iyong pagharap sa kanya

Sulayman: Yawa! Bakit niya ako gustong ipatawag? May kakulangan ba ng bigas?
Komander: Sumunod na lang po kayo sakin

Nang makabalik sa palasyo… (SFX sounds: footsteps)

Sulayman: Mahal na hari.

Indaraptra: Ah, Sulayman!

Sulayman: Matagal na na panahon rin tayo’y di nagkita, kapatid… anong buhat mong Mabigat mong mensahe para sa akin?

Indaraptra: Sulayman… ang mga sunod kong sasabihin sa iyo ay dahil wala na akong ibang maasahang tao bukod sa iyo

Sulayman: Kapatid… wag mo naman akong lokohin na ganyan…

Indarapatra: Kapatid, ang ating kaharian at buong bayan ay napipinsala ng (threatening music or tapping) apat na dambuhalang mga halimaw at marami-rami na ang namatay sa kanilang mga kamay… at…at- kung wala pa tayong gagawin ukol dito, maaring ito na ang katapusan ng ating mga buhay

Sulayman: Anong ibig mong sabihin?

Indarapatra: Mahal kong kapatid. Maari mo ba akong  tulungan sa pagsaklolo sa ibang mga pantig ng bayan na napipinsala sa mga halimaw na ito? Ngunit maaring mga tao dito ay ubos at nakain na…

Sulayman: Paano kung ang mga namumuno dito ay buhay pa?

Indarapatra: Nakakasiguro akong marunong silang magtanaw ng utang na loob.

Sulayman: Sa mga panahong buhay na ang nakataya, kailangan natin harapin ang bagsik at hagupit ng bagyo gaano man ito kalakas at suungin ang karagatan gaano man kalalim, sa alangalang ng pagligtas sa ating bayan

Indarapatra: Siyang tunay kapatid, ito… ipinagkakaloob ko sa iyo itong (drawing of sword-sound of metal) espada na makakapag patumba ng mga higante sa kanilang kinatatayuan at itong singsing na maari kang tulungan sa iyong paglalakbay. Dalhin mo ang mga ito upang makasigurado ka ng iyong kaligtasan. Ngayon, kapatid, samahan mo ako sa may durungawan. (SFX sounds: birds chirping) Nakikita mo ba ang halaman na ito? Sa pamamagitan ng halamang ito ay malalaman ko ang iyong kalagayan. Kapag ang halamang ito ay nalanta at namatay, doon ko masasabing ikaw ay patay na.

Sulayman: Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang hindi na humantong sa ganoon.

Indarapatra: Magaling. Humayo ka, aking kapatid. At bumalik nang buo at matagumpay.

SFX sounds (sudden gust of wind/whooshing of wind)

Sulayman: Napakalagim naman ng sinapit nitong bayan ng Kabilalan. Hindi ito makatarungan. Nasaan na ang mga tao?

SFX sounds (ground trembles: soil + rocks shake)

Sulayman: Ha! Ikaw na marahil ang sinasabi nilang unang halimaw–si Kurita! Ang nilalang na may maraming galamay. Sigurado ba silang hayop ka? O puno lang na may mga mahihinang sanga?

SFX sounds (Kurita roars/roaring of monster)

Sulayman: Hindi ako natatakot sayo, Kurita! (continous tapping of table or threatening music)

Kurita: *Hiss* halina sa aking tiyan maginoong binata, di ko hahayaan na mayroon akong nasasayang na pagkain

Sulayman: Aba ako pa ang pagkain Tignan natin kung makahinga ka pa sa aking hagupit! Kyaaaa SFX sounds (roars)

Kurita: *roar* (fights back) Aba lumalaban tong aking pagkain, yaan ang nababagay sa’yo SFX sounds (stabbing or throwing of fruit)

Sulayman: Ugh, yawa! Matitikman mo na ang katapusan mo halimaw! Etong Para Sa’yo! (Espada mode) SFX sounds (metal spoons clanking together)

Kurita: *weak roar*

Sulayman: Hinding-hindi ako susuko! Hindi dapat ako matalo. Para sa bayan. Para sa aking kapwa at sa aking sarili! Ako ang magtatagumpay! Ako si Sulayman at hindi ako magpapatalo! Haaaaa!!! (winning stab) SFX sounds: (stabbing or throwing of fruit; drawing of sword)

Narrator: Dahil dito ay nagpatuloy si Sulayman sa Bundok Matutun…

Sulayman: Ay! Kahabag-habag ang kondisyon ng lugar na ito! Walang patawad ang hayop na si Tarabusaw! (SFX sounds: air + movement noise) S…sino yan?!

SFX sounds (yelling or roaring of Tarabusaw)
Tarabusaw: Mukhang malakas ka binata… buti na lang pinatay mo si kurita sa wakas wala na ako kaagaw sa pagkain

SFX sounds (heavy breathing; intense music)

Sulayman: Halika rito pisting animal ka, at ipapakita ko sa iyo ang bagsik ni sulayman!

SFX sounds (roaring of Tarabusaw)

Sulayman: Mukhang malakas ka ah, halimaw sumuko ka na ngayon at ipapangako ko sa iyo ang isang mapayapang kamatayan!

SFX sounds (branches of trees breaking and falling to the ground)

SFX sounds (fighting sounds (sword)) (tarabusaw falls to the ground)

Sulayman: Sa ngalan ni bathala, katapusan mo na! (SFX sound: stabbing or throwing of fruit)

Narrator: Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo sa labanan ay nagpatuloy si Sulayman sa Bundok Bita. Dito kitang-kita ang pagkawasak sa lahat ng mga tahanan at pagkawala ng mga tao.

Sulayman: Wala kahit isang kaluluwa ang nandito! (iiyak)

SFX sounds (intense, danger-implying music)
Pah: Mmmm… mukhang may panghimagas na ako….
Sulayman: Mukhang handa ka na mamatay ibon! Nagugutom ka pa ba? Halika rito at matitikman mo ang lasa ng bakal na nakabaon sa lalamunan mo

SFX sounds (screeching of bird)

Sulayman: K’YAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Pah: Binata…Kaya mo pa bang makaligtas dito?!!!

SFX sounds (cutting off of wing)
Pah: AGH! Magb-ba…yad ka!

Sulayman: Sa wakas, napatay ko ang ibo-(SFX sounds: wing falling on Sulayman; yelling)

Sulayman: Ya…wa (dead)

Narrator: Noong ito’y nangyari, nakaupo si haring Indarapatra sa kanyang bintana. At sa kanyang pagtingin sa labas ay (sad, sorrowful music) nakita niya na lumanta ang halaman.

Indarapatra: Masamang pangitain ito, kailangan kong hanapin si sulayman…Mga kawal! Ihanda ang aking mga armas! SFX (clashing of metals)

SFX sounds (intense, angry music)

Indarapatra: (magagalit) Hindi. Hindi ito maari. Hindi dapat mapasakamay ng mga halimaw ang bayan. (SFX sounds: clanking of metal) Hahanapin ko ang aking kapatid. Papatayin ko ang mga yawa!

Narrator: SFX sounds (whooshing through the air) Naglakbay si Indarapatra gamit ang hangin at dumating sa mga lugar na nabisita na ng kanyang kapatid. Dumating siya sa isang bundok at nagulat sa wasak na kalagayan ng lugar (SFX sounds: expression of awe).

Indarapatra: Ano ‘to? Mga buto? Sandali lang! Buto! Buto ni Kurita ang mga ‘to! Gawa ito ng aking kapatid!

Narrator: Pagkatapos nito ay pumunta ng Matutun si Indarapatra at sa kanyang pagkakita sa mga buto ni Tarabusaw ay alam niya na nadaanan nito ni Sulayman. Sa wakas ay nakarating sa Bundok Bita si Indarapatra kung saan nakita niya ang patay na ibong si Pah.

Indarapatra: Bakit may pakpak dito? Napakalaki naman ito. Gawa siguro ito ni Sulayman, ang aking napakadakilang kapatid! S…sandali lang. Bakit parang may mga buto na nasa ilalim ng pakpak? Mabuhat nga ito (SFX sounds: lifting of the wing of Pah) (intense tapping) Bakit hawak niya ang espada ni Sulay-AH! (tapping stops) K…kapatid? I…ikaw ba yan, S…Sulayman? H…hindi! Hindi!!!! (umiiyak si Indarapatra)

Narrator: (sad, sorrowful music) Umiyak ng matagal si Indarapatra. Pagkatapos nito ay meron siyang nakitang isang maliit na banga ng tubig sa kanyang tabi. (hopeful, angelic music or singing)

Indarapatra: Tubig! Mahiwagang tubig galing sa langit! Salamat, salamat o langit! Bubuhusin ko ito sa mga buto ng aking kapatid para siya’y mabuhay uli!

SFX sounds (pouring of water in basin)

Sulayman: I…Indarapatra?

Indarapatra: A…Aking kapatid! Sulayman! Ika’y buhay!

SFX sounds (joyful, happy music)

Indarapatra: Akala ko, patay ka na! Salamat sa langit na nabiyayaan tayo ng mahiwagang tubig upang ika’y mabuhay uli, kapatid!

Sulayman: Sa totoo lang, hindi ako patay, Indarapatra. Tulog lamang ako.

Indarapatra: Kahit anong sabihin mo, masaya na ako na buhay at nakakapagsalita ka uli! (Indarapatra inhales heavily) Sulayman, aking kapatid, umuwi ka na at magpahinga. Marami kang naranasang paghihirap sa nagdaang mga araw. Ngayon, oras na para ikaw ay bumalik sa kaharian.

Sulayman: Kapatid? Ano ang sinasabi mo? Hindi ako pwedeng umuwi. Hindi pa tapos ang aking tungkuling patayin ang ika-apat na halimaw!

Indarapatra: Alam ko, Sulayman. Ngunit ako’y naniniwala na oras na para ikaw ay umuwi na. Pero huwag kang mag-alala, ako ang papatay sa huling halimaw. Hindi ako uuwi hangga’t buhay pa ang mabangis na ibong ‘yan. Ako na ang tatapos ng tungkulin. Ipinapangako ko, kapatid, maghahari ulit ang kapayapaan sa sangkatauhan.

Sulayman: (magbubuntunghininga) Indarapatra. Ikaw ang hari. Susunod ako sa lahat ng iyong kautusan. Ang tanging hiling ko lamang ay mag-ingat ka, o kapatid, at bumalik na buhay.

Indarapatra: Paalam, aking kapatid.

Sulayman: Paalam rin, O Haring kapatid.

SFX sounds (whooshing of air)

SFX sounds (whooshing of air, footsteps)

Indarapatra: Kalunos-lunos ang sinapit ng Bundok Gurayn! Sa aking pag-apak sa sawing lupa ay wala ni isang taong buhay! Isinusumpa kita, o halimaw! Lumitaw ka! Harapin mo ako!

SFX sounds (furious chirping of birds/roaring/screeching)

Indarapatra: (furious tapping) Ay! Kagimbal-gimbal ang iyong itsura! Isang halimaw na kaydami ng mga ulo! Pero hindi. Hindi ako matatakot sa iyo. Sige! Tumingin ka pa sa akin! Dahil ako ang huli mong makikita sa mundong ito. Mamatay ka sa aking sibat!

SFX sounds (furious chirping/screeching) (grunts of Indarapatra) (fruit being smashed onto the ground/fruit being stabbed or punctured) (final screech/wail of birds)

Indarapatra: (humihinga ng malalim) Sa wakas, patay na ang halimaw. Sa wakas, tapos na ang panahon ng pangamba at karahasan. (sisigaw) Ito’y simula ng kapayapaan sa buong bayan! Mabuhay ang sangkatauhan! Mabuhay tayong lahat!

SFX sounds (whooshing of air, footsteps)

Indarapatra: Tao…tao po! May mga buhay pa ba diyan?! Magsilabasan na kayo! Mapayapa na ulit ang lahat!

Indarapatra: Hay. Pagod na pagod na ako. Napatay ko nga ang huling halimaw, wala naman akong makitang mga buhay na tao dito. Tuluyan na ba silang nawala lahat? (SFX sounds: hum of a sweet song)

Babae: (tatawa)

Indarapatra: Ay! Binibini! Ako’y namamangha sa iyong kagandahan! Isa kang marikit na tanawin para sa aking nanghihinang mga mata at napapagod na puso! At parehas na sinasabi ng dalawa na lapitan ka… (SFX sounds: footsteps) (Indarapatra ay magugulat/sisigaw) Ah! Saan ka pumunta?! Dakilang binibini bumalik ka!

Indarapatra: (magbubuntunghininga) Hay. Umasa pa ako. Palagi naman akong umaasa sa wala. Makaupo nga. Hmmmm. Hah? Ano ‘to? Bigas? Mukhang hindi pa luto! At…ano! Apoy! (SFX sounds: crackling of fire) Paano nakarating ang mga ito dito? May naglagay siguro! Tao, tao po! Alam kong may tao diyan! Hay. Wala namang sumasagot. Sige nga, magluluto na lang ako. (SFX sounds: whooshing of rice; crackling of fire; stirring of spoon)

SFX sounds (old woman’s creepy laugh: soft then medium then loud)

Indaparatra: S…sino yan?!! (magugulat) O! Magandang araw po!

SFX sounds (slow footsteps)

Matandang babae: M…magandang araw rin. Maari ba kitang samahan?

Indarapatra: Oo naman po! Kain po tayo.

Matandang babae: Sige, sige. Ikaw na lang.

Indarapatra: (crackling of fire) Ako nga po ay si Indarapatra. Hindi po ako taga-dito, kundi naglalakbay po lamang para makahanap ng buhay pang mga tao. Sa kasawiang palad, wala naman po akong nakita. Kayo po ang unang taong nakausap ko sa nakalipas na ilang mga araw.

Matandang babae: Alam mo, Indarapatra, (SFX sounds: sad, sorrowful music) sa buong sangkatauhan, iilan lamang ang nabubuhay sa kasalukuyang panahon. At hindi mo sila matatagpuan dito sa lupaing ibabaw, hindi. Dahil silang lahat ay nagtatago sa kuweba na simula noon, ay hindi na nila nilisan.

Indarapatra: Kayo po? Galing rin po kayo sa kuweba?

Matandang babae: Hindi. Hindi, Indarapatra. Ako at ang aking asawa ay nagsitago sa isang guwang na puno. Dito kami nanirahan at kailanman ay hindi namin ito nilisan. Pero, noong pinatay ni Sulayman ang napakabangis na halimaw na si Pah, pagkatapos ng napakahabang panahon ay lumabas kami mula sa puno at nabuhay na uli sa ibabaw na lupain.

Indarapatra: Mabuti naman po at kayo’y nakaligtas mula sa mga mababangis na halimaw. Si Sulayman ang nagligtas sa inyo! At si Sulayman…siya…siya ang aking napakabuting kapatid.

Matandang babae: Marapat na kayong dalawa ang pasalamatan!

Indarapatra: Maraming salamat po, kayo po ay napakabait. Mas marami pa akong maihahandog na kwento tungkol sa mga halimaw, at kung pwepwede ay gusto ko sanang ikwento ito sa mga taong nagtatago sa kweba upang sila’y mabuhayan ng loob at pag-asa.

Matandang babae: Sige, Indarapatra. Halika at tayo ay lalakbay na.

SFX sounds (footsteps)

Matandang babae: Indarapatra, ito na ang munting kweba.

SFX sounds (chattering of people; gasps and expressions of awe)

Indarapatra: O! Ngayon lamang ako’y nakakita na ganitong karaming tao! Salamat! Salamat!

Mga tao: Sino siya? Ano ang ginagawa niya dito? Kaibigan ba siya o kaaway? Sino ba siya?

Matandang babae: Tahimik, tahimik. (tatahimik ang lahat) Ito ay si Indarapatra. Siya ay naglakbay sa buong bayan upang makahanap ng mga taong buhay pa sa kasalukuyang panahon.

Indarapatra: At ako, pati ang aking kapatid na si Sulayman, ang pumatay sa apat na mga mababangis na halimaw. Kaya ngayon, mapayapa na ang lahat.

Mga tao: Talaga? O Indarapatra! Ikaw, Ikaw ang marapat na pasalamatan! (sisigaw ang lahat at magpapalakpakan) Mabuhay ka! SFX sounds (clapping, cheering, thanking of people) Maraming, maraming salamat po! Kayo po ang nagligtas sa amin! Haring Indarapatra, malaki ang aming utang na loob sa iyo!

Indarapatra: Walang anuman, walang anuman. Para naman sa ikabubuhay ito ng buong sangkatauhan at sa susunod pang mga henerasyon.

Headman: (sweet music plays) Haring Indarapatra. Utang namin sa inyo ang aming buhay at habang-buhay ka namin pasasalamatan. Sa aming pasasalamat, ito ang aking anak. Ibinibigay ko po sa inyo ang kanyang kamay at ang aking basbas para sa inyong pagpapakasal.

Indarapatra: I…ikaw! Ikaw ang napakagandang binibini na aking nakita no’ng isang araw. Akala ko, hindi na kita makikita uli. At ngayon, tayo’y itinakdang magsama habang-buhay ng tadhana.

SFX sounds (Sweet music playing) Babae: Alam mo naman, kung para sa’yo ang isang tao, babalik at babalik siya sa iyong piling.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s